توضیحات
  مبلغ ارسال هر پیام کوتاه برای شما 200 ریال می باشد که در صورت ارسال به حساب بدهی شما منظور خواهد شد
 
  ارسال s.m.s های هزینه دار برای شما فعال می باشد
 
  شماره همراه شما : 09111792191


امکانات
  s.m.s های ارسالی
  s.m.s های دریافتی
  وضعیت دریافت s.m.s
 
نام گیرنده اختیاری
شماره گیرنده ثبت در دفترچه تلفن
متن پیام
تعداد کارکترهای باقیمانده : 300


 
      
 
            [HLink_Site]   
87-12-05-8e